Anahita

Author of English stories for Indian audience.

शिप ४४

सीता शिप ४४ वर एकटीच का आहे ? शिप ४४ कुठे जात आहे ? हि एक स्पेस गूढकथा आहे.

शिप ४४

अनिकेत उठतो तेंव्हा तो एका विचित्र बेटावर दलदलींत होता. त्याने बेटावर फेरफटका मारायला सुरुवात केली. त्याची स्मृती कदाचित गेली होती पण त्याला तसे खूप काही आठवणीत सुद्धा होते.

भूमिपुत्र - विज्ञानकथा