f.y.bcom apearing
pallavi zori
मागे वळून पाहण्यास सक्त मनाई आहे ...

या सर्व गोष्टी कल्पनिक आहे . याचा वास्तव्याशी काही संबंध नाही

मुलगी होणं सोपं नाही

कविता